Financieel beheer NMS 2019

Financieel beheer Nederlandse Meningitis Stichting (NMS)

Het beheer van de financiën van de NMS is belegd bij de penningmeester. De penningmeester stemt de betalingen af met de voorzitter en legt jaarlijks verantwoording af aan het volledige bestuur over de financiële huishouding.

Saldo aanvang boekjaar 2019

Het startkapitaal van de 'NMS 2.0' in 2019 vloeit voort uit de Nederlands Meningitis Stichting waar vanuit de 'NMS 2.0' is doorgegaan in 2018. Het saldo van de 'NMS 2.0' is bij aanvang van het boekjaar 2019 € 25.217,43.

Begroting 2019

BATEN  

LASTEN

Donateurs

Giften

Subsidie VWS

2500

4000

21000

4000

4100

4200

4300

4400

4500

 

1 op 1 lotgenotencontact

lotgenotencontact/infobijeenkomsten

informatievoorziening

voorlichting

belangenbehartiging

instandhouding kosten

ondersteuningskosten financiën

500

5000

15500

5000

600

700

200

TOTAAL

27500

 

27500

         

 

De begroting van 2019 is uitgegaan van toekenning van de bij het ministerie van VWS aangevraagde instellingssubsidie voor patiëntenverenigingen voor de onderdelen 'lotgenotencontact', 'informatievoorziening' en 'belangenbehartiging'.

Onkostenvergoeding

  • De bestuursleden en vrijwilligers worden op basis van onkostenvergoeding gecompenseerd.
  • Onkosten dienen voorzien te worden van aanschafbonnetjes of direct vanaf de NMS bankrekening betaald te worden.

Werving van gelden

De NMS heeft een eigen vermogen dat aangewend kan worden voor het bekostigen van de activiteiten van de stichting. Aangezien dit eigen vermogen niet toereikend is voor de ambitie van de stichting voor de komende jaren moeten we externe financiering vinden.

De werving van gelden verloopt via de volgende kanalen:

  • Donateurswerving
  • Aanvraag instellingssubsidie (2019)
  • Overigen (giften, aanschrijven van fondsen, sponsoracties van derden).