Financieel beheer 2018

Financieel beheer Nederlandse Meningitis Stichting (NMS) 2018

 

Het beheer van de financiën van de NMS is belegd bij de penningmeester. De penningmeester stemt de betalingen af met de voorzitter en legt jaarlijks verantwoording af aan het volledige bestuur over de financiële huishouding.

Startkapitaal 2018

Het startkapitaal van de 'NMS 2.0' vloeit voort uit de Nederlands Meningitis Stichting waar vanuit de 'NMS 2.0' is doorgegaan in 2018. Het saldo van de 'NMS 2.0' is bij aanvang van het boekjaar 2018 € 22.268,00.

Begroting 2018

BATEN LASTEN  
Donateurs 2500 4000 1 op 1 lotgenotencontact 0
Giften 500 4100 lotgenotencontact 300
    4200 bijeenkomsten 1500
    4300 informatievoorziening 4000
    4400 instandhoudingskosten 0
    4500 ondersteuningskosten financiën 200
Totaal 3000     6000

 

De begroting van 2018 laat duidelijk zien dat de inkomsten (BATEN) ontoereikend zijn voor de geplande (LASTEN), de lasten zijn ter instandhouding van de Nederlandse Meningitis Stichting.

Onkostenvergoeding

  • De bestuursleden en vrijwilligers worden op basis van onkostenvergoeding gecompenseerd.
  • Onkosten dienen voorzien te worden van aanschafbonnetjes of direct vanaf de NMS bankrekening betaald te worden. 

Werving van gelden

De NMS heeft een eigen vermogen dat aangewend kan worden voor het bekostigen van de activiteiten van de stichting. Aangezien dit eigen vermogen niet toereikend is voor de ambitie van de stichting voor de komende jaren moeten we externe financiering vinden.

De werving van gelden zal via de volgende kanalen verlopen:

  • Donateurswerving
  • Aanvraag instellingssubsidie (2019)
  • Overigen (giften, aanschrijven van fondsen, sponsoracties van derden).