Financieel beheer NMS 2020

Financieel beheer Nederlandse Meningitis Stichting (NMS)

Het beheer van de financiën van de NMS is belegd bij de penningmeester. De penningmeester stemt de betalingen af met de voorzitter en legt jaarlijks verantwoording af aan het volledige bestuur over de financiële huishouding.

Saldo aanvang boekjaar 2020

Het startkapitaal van de 'NMS 2.0' in 2019 vloeit voort uit de Nederlands Meningitis Stichting waar vanuit de 'NMS 2.0' is doorgegaan in 2018. Het saldo van de 'NMS 2.0' is bij aanvang van het boekjaar 2019 € 36.832.

Begroting 2020

BATEN  

LASTEN

Donateurs

Giften

Subsidie VWS

2500

2500

20000

4000

4100

4200

4300

4400

4500

 

1 op 1 lotgenotencontact

lotgenotencontact/infobijeenkomsten

informatievoorziening

voorlichting

belangenbehartiging

instandhouding kosten

ondersteuningskosten financiën

500

7000

11500

2000

1000

1500

200

TOTAAL

25000

 

23700

         

 

De begroting van 2020 is uitgegaan van toekenning van de bij het ministerie van VWS aangevraagde instellingssubsidie voor patiëntenverenigingen voor de onderdelen 'lotgenotencontact', 'informatievoorziening' en 'belangenbehartiging'.

Onkostenvergoeding

  • De bestuursleden en vrijwilligers worden op basis van onkostenvergoeding gecompenseerd.
  • Onkosten dienen voorzien te worden van aanschafbonnetjes of direct vanaf de NMS bankrekening betaald te worden.

Werving van gelden

De NMS heeft een eigen vermogen dankzij giften en donateurs. Dit vermogen wordt aangewend voor het bekostigen van activiteiten en kosten die niet vanuit de subsidie van VWS kunnen worden bekostigd. 

De werving van gelden verloopt via de volgende kanalen:

  • Donateurswerving
  • Aanvraag instellingssubsidie (2020)
  • Overigen (giften, aanschrijven van fondsen, sponsoracties van derden).